AB Copenhagen
19:00 19/03/2023
3-0
0-0
0-0
Jammerbugt
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng