Biel Bienne
21:00 19/03/2023
1-2
0-0
0-0
Bruhl SG
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng